செவ்வாய், 27 நவம்பர், 2012


vOe;J thlh gUjp! 16.11.12  -MATHIMUGAN-SWISS
ty;ntl;bj;JiwatDf;F
NjhNshL Njhs; epd;w
Cu;fhty; JiwatDf;F
tPur;nrhy; fl;bg; Gfo; khiy ghLq;fs;
mtd; tPuj;ijg; GfNozpapy;
Vw;Wq;fs;!
tpLjiyg; gl;lk; Vw;wpatd;

%r;irj; je;J tpLjiyg;
gl;lk; Vw;wpatd;!
Kr;ir mWe;J tplhky;
fhg;gJ ek; nghWg;G!
gpr;irah Nfl;fpd;Nwhk; jkpoPok;
vkJ gpwg;Gupik!
,wg;igj; je;NjDk; vkJ
gpwg;Gupikia mile;Nj jPu;Nthk;!
vYk;Gj; Jz;Lf;fha;
ehnahd;W ef;fpg; Ngha; tpl;lJ
,d;Dk; vj;jid fhyk; ef;Ftha;?
ef;Ffpw eha;f;F nrf;nfd;d! gUjpnad;d!
gUjpapd; ,uj;jr; rpjwy; gl;lhtJ
cdf;F tPuk;> Nuhrk; te;jhy;
mJNt xU jpUg;gk;! Vnddpy;
cdf;Fk; Nru;j;Jj; jhd; tpLjiy!
nfhz;l nfhs;if khwhj GypfNs!
rpq;f Nehf;Ff; nfhz;l Gypfsha; khWq;fs;
Vnddpy; cq;fs; Nrit
jkpoPoj;jpd; Njit!
tpLjiyf;fha;>
capupDk; caupa tpLjiyf;fha;
ghuP]; kz;zpNy kPz;Lk; Xu; jiy je;J
vk; czu;Tf;Fs; RlNuw;wp
kiwe;jJ gUjpr; Rlu;!
tpLjiyia tpiy
$tpr; nrd;wJ xU jWjiy
,k; kz;lgj;Js;Sk; mku;e;jpUf;fyhk;!
,dq;fhZq;fs;.
mj;jWjiyf;Fk;
Nru;j;Jj; jhNd tpLjiy! jhiar;
rNfhjupia tpiy Ngrp tpw;Fk;
jwpnfl;l jWjiy ,Ue;njd;d
tho;e;njd;d mWj;njwp mjd; jiy!
ghJfhg;Gf; fUjp te;j> ,lq;fspy; $l
ckf;Fg; ghJfhg;gpy;iy!
vy;iy kPwpj; njhy;iy jUk;
ku;kf; nfhiyf; fuq;fs;!
Ngur;r%l;b ,lu; Nky; ,lu; je;J
njhlu; mbikfsha; tho itf;Fk; epiy
,Ug;gpDk; epiy jsNuhk;!
jiytd; fhl;ba topapy;
gUjp Nghy; epkpu;Nthk;!
INuhg;ghtpy; gUjpapd; jhf;fk;
MWkhj fhyk; jhd;!
vjpupf;Nfh gUjp ,wf;Fk; tiu
jhf;fk; jhd;! Jd;gg;gdp glu;e;J
thLfpNwhk;. gUjp vOe;jhy;
gdp tpyfhNjh? vOe;J thlh
gUjp! vkf;Fs; thlh gUjp!
Rtp]pypUe;J kjpKfd;.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக